Archive

Zápis do 1. ročníku

 Zápis dětí do prvního ročníku na naší škole proběhne ve středu 11. 4. 2018 od 13 – 16 hod.


Stručné informace k zápisům do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2018/2019

Na školní rok 2018/2019 se povinně zapisují děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky v roce 2017.

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:

  • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu,

  • předložit rodný list dítěte

  • Ustanovení § 37 školského zákona umožňuje odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel školy rozhoduje na základě doporučujících posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Při podání žádosti o odložení začátku povinné školní docházky dítěte o jeden rok (odklad) je třeba:


  • prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu,

  • předložit rodný list dítěte,

  • doložit už v době zápisu doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum),

  • v případě, že žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve ředitel školy k odstranění nedostatků, příp. k doplnění žádosti, v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá zákonným zástupcům informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Čti více

Plavecký výcvik

Příští týden tj. 22. 2. se plavecký výcvik neuskuteční.

Plavecký bazén bude obsazen, bude zde probíhat výuka SPGŠ.

Rozvrh hodin bude platit v původním znění.

Děkujeme za pochopení

Čti více

Focení dětí

21.2. od 8 hodin proběhne v naší škole focení dětí.

Cena portrétu 200,-Kč, cena celé postavy 200,- Kč, série fotografií postavy i portrétu 300,-Kč.

Při fotografování dvou a více dětí společně cena + 40,- Kč.

Více informací ve škole.

Čti více
Navštivte naše staré WWW