Archive

Distanční výuka pokračuje

Ilustrativní obrázek aktuality Distanční výuka pokračuje

Vzhledem k tomu, že MZČR rozhodlo, že žáci základních škol se zatím do školních lavic nevrátí, pokračujeme i v příštím týdnu od 2. 11. 2020 v distanční výuce. Připravovaný rozvrh žákům 3. – 5. ročníku Vám bude zaslán začátkem týdne. Budova školy zůstává pro žáky a rodiče stále uzavřena. Objednané obědy si žáci dále vyzvedávají stejným způsobem, pravidla jsou zachována.

Magdalena Lenochová

Čti více

Ilustrativní obrázek aktuality Výdej obědů 19. - 23. října - pozor zpráva aktualizována 15.10.

Vážení rodiče,

pokud budete mít zájem o dotovaný oběd pro Vaše děti – při pokračující distanční výuce od 2.11. 2020 napište na email, či zavolejte do

29. 10. ( do 13.00h.)

jidelna@skolajanov.cz,

tel. 469813010

Děkujeme

Školní jídelna ZŠ Janov

 

 

Čti více

Buďme zodpovědní i během podzimního volna

Vážení rodiče a žáci.

Blíží se pro Vás prodloužený čas podzimních prázdnin. Užívejte si tento čas odpočinkem. Přeji Vám mnoho slunečných dní a nezapomínejte na tato nová doporučení, která dětem radí, jak se chovat zodpovědně i v této náročné době. Krásné prázdniny!!!
ML

Čti více

Ošetřovné na podzim 2020

 Ilustrativní obrázek aktuality Ošetřovné

Vážení rodiče,

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o

  • dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den ošetřování (péče), tedy i za víkendy, státní svátky apod.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Čti více

Dodatek ke školnímu řádu – distanční výuka

Vážení rodiče,

opakovaně vkládám tento dodatek, aby nedošlo k jeho přehlédnutí.

 

Základní škola Janov, okres Svitavy

DODATEK    ŠKOLNÍHO  ŘÁDU č. 1

DISTANČNÍ VÝUKA

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24.8.2020 s platností od 1.10.2020 dle § 184a se zavádí:

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. A to písemně, či telefonicky třídnímu učiteli. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do žákovské knížky.

 

Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky 

Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu a schválená školskou radou, která nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí.

Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků!

Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb., vycházet ze:

– znalosti konkrétních žáků

– při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce (je důležité oddělit možnosti žáka a jeho závislost na součinnosti jeho rodinného zázemí, za které nelze žáka činit zodpovědným)

– u zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení. Při vypracování se hodnotí: užívání správných postupů, správné používání pomůcek, míra splnění, správnost – práce s chybou = hodnotíme za správnou část ne za špatnou,

případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol zopakovat

– přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému zázemí poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, případně upozorní na budoucí upotřebitelnost a návaznost pro kterou je užitečné současný úkol zvládnout

 

Pravidla pro distanční vzdělávání jsou ve vnitřní dokumentaci školy. S pravidly jsou seznámeni žáci i zákonní zástupci.

 

S platností od 1. 10. 2020

 

Mgr. Bc. Magdalena Lenochová

Ředitelka školy

 

Čti více

Informace pro rodiče k distanční výuce

Vážení rodiče,

V tomto čase obvykle probíhá setkání rodičů v naší škole. Bohužel napříč republikou se plošně zavírají školy všech stupňů a děti přejdou na dálkovou výuku Toto námi plánované říjnové setkání tedy neproběhne. Proto bych Vás ráda informovala o organizačních záležitostech v nadcházejícím čase.

Během distanční výuky se děti od 3. ročníku budou vzdělávat v platformě Microsoft Teams. Návod na přihlášení Vašich dětí Vám byl zaslán. Pokud se vyskytnou problémy ve Vaší domácnosti s přihlášením, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám individuálně.

V tomto týdnu budou dětem zadány úkoly k distanční výuce. Pokud distanční výuka bude dlouhodobá postupně se bude přecházet na výše uvedenou platformu.

Žáci 1/ 2. ročníku budou komunikovat s třídní učitelkou přes emailovou korespondenci, Whatsapp, webové stránky školy.

Distanční výuka a její podoba je také ukotvena v podmínkách distanční výuky školního řádu, kde je upraven způsob hodnocení a omlouvání z výuky, pokud se jí žák například z důvodu nemoci nemůže zúčastnit. (Níže uvádím)

V případě mimořádné potřeby může škola žákovi zapůjčit výpočetní techniku k domácímu využívání. V případě zájmu kontaktuje zákonný zástupce žáka třídního učitele. Dále škola umožní, aby si žák nebo zákonný zástupce učivo a úkoly mohl vyzvednout nebo předat vypracované ve škole na místě k tomu určeném (za dodržení všech hygienických podmínek ve vstupních prostorách školy po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím).

Bohužel řada aktivit se neuskuteční. Sběr papíru bude přesunut na vhodnější čas v příštím kalendářním roce. Pokud však již máte nashromážděn sběr – je možné si jej uložit do vyhrazených zadních prostor školy do té doby, než bude odvezen. Kontaktní osobou pro sběr je Edita Wejdová.

Pokud máte neuhrazené placení pracovních sešitů, ….prosíme o dřívější uhrazení do 16. 10. Individuálně se domluvte s třídní vyučující – jakým způsobem vše uhradíte.  Děkujeme za pochopení.

Dále bych Vás ráda informovala o změně emailových kontaktních údajů školy.

škola: skola@skolajanov.cz (kontakt na M. Lenochovou – matematika ¾ ročník)

školní jídelna: jidelna@skolajanov.cz

družina : druzina@skolajanov.cz

třídní učitelka 1/2. ročníku: verapechancova@skolajanov.czpechancová@zsjanov-sy.cz (pište spíše na tento kontakt)

třídní učitelka 3/4. ročníku: ruzenasmolenova@skolajanov.cz rsmolenova@seznam.cz (pište spíše na tento kontakt)

třídní učitelka 5. ročníku: marieviskova@skolajanov.cz

Olga Dymáková: olgadymakova@skolajanov.cz

Školní stravování od 14. – 23.10. bude zajištěno pro děti. Mají nárok na dotovaný oběd. V týdnu od 26. – 30.10. nárok na dotovaný oběd nemají (podzimní prázdniny). Během 13.10. bude telefonicky zjištěno, kdo bude mít zájem odběru. Pokud tento den neobdržíte telefonát od vedoucí školního stravování, zavolejte neprodleně následující den pro upřesnění Vašeho odběru. Oběd bude vydáván do jednorázových boxů (miska – polévka, box na druhé jídlo, zvolte vhodnou tašku) výdejním okýnkem školní jídelny. Čas odběru: 11:30 h. (dodržujte prosím dostatečné rozestupy).

V předchozích dnech jste mohli mít problém kontaktovat školní jídelnu. Bohužel vzniklá chyba nebyla z naší strany, ale ze strany operátora. Tímto se omlouváme. Vše je již v pořádku.

V nadcházející době prosím sledujte webové stránky školy, kde do aktualit budou vkládány nové informace.dodatek ke školnímu řádu

Čti více

Změna kontaktních údajů

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o změně kontaktních údajů školy. Níže jsou uvedené.

škola: skola@skolajanov.cz (kontakt na M. Lenochovou – matematika ¾ ročník)

školní jídelna: jidelna@skolajanov.cz

družina : druzina@skolajanov.cz

Mgr. Věra Pechancová : třídní učitelka 1/2. ročníku: verapechancova@skolajanov.cz ,

Mgr. Růžena Smolenová: třídní učitelka 3/4. ročníku: ruzenasmolenova@skolajanov.cz

Mgr. Marie Víšková: třídní učitelka 5. ročníku: marieviskova@skolajanov.cz

Olga Dymáková: olgadymakova@skolajanov.cz

 

Čti více
Navštivte naše staré WWW