Aktuality

27.11. 2023

Vážení rodiče,

obracím se na Vás jako ředitelka a zároveň zástupce svých kolegů s ohledem na současnou
problematiku návrhu rozpočtu pro příští rok 2024.

Snížení státního rozpočtu v oblasti školství může negativně ovlivnit kvalitu českého školství,
které stojí již nějaký čas před změnami celkové koncepce kurikula českého školství. Svojí
podstatou by mělo reagovat na změny, které hýbou současnou společností, jak kulturní,
ekonomické, či technologické.
Ministerstvo školství tuto koncepci vytváří poměrně dlouhou dobu. Tento dokument měl být
předložen pro vládu již v říjnu tohoto roku s účinností v českých školách od roku 2024.
V současnosti dochází k odložení pro nepřipravenost koncepce. Tyto kroky vedou ředitele,
pedagogy k nespokojenosti a nejistotě.

Cílem, dle mého názoru, by měla být jednotná vzdělávací politika. Politika, která není
krátkodobá, ale generační. S jasnou prioritou zkvalitnění ve všech zásadních oblastech jako je
vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, ekologie. Je třeba vytvářet tyto pilíře jako otisk kulturní
společnosti, přesahující hranice českého státu.
Po letech poznamenaných pandemií a uprchlickou krizí čeká české školství další turbulentní
rok, a to v podobě výzvy, jak si poradit se sníženým rozpočtem škol.

Ráda bych v několika bodech nastínila, jaké omezení může přinést snížení rozpočtu.

– Snížení financí se má dotýkat nepedagogických pracovníků. V této skupině jsou zařazeni
kuchaři, školníci, uklízečky. Pro Vaši představu objasním realitu každého ředitele a
zaměstnance v této pozici. Kuchař před důchodem má např. 23 500 Kč hrubého. Jeho práce
je o osobní zodpovědnosti a fyzické náročnosti.
V naší škole běžně vaří kuchařka pro 90 a více strávníků, včetně svačin. Po dobu výkonu
své práce ji pomáhá pomocná kuchařka s 0,5 úvazkem. V minulosti jsem musela řešit
personální změnu na této pozici. Bylo velice náročné získat kvalitního člověka se všemi
předpoklady. Nakonec se nám to podařilo. V současné době zvyšujících se cen, budeme
snižovat příjem těmto zaměstnancům? Je v zájmu celé společnosti, aby i mladá generace
měla motivaci pracovat na těchto pozicích. Pokud dojde ke snížení platových podmínek,
sníží se i zájem o výše uvedené profese.
– Další snaha snížení rozpočtu o 12,3% je pokles finančních prostředků na neinvestiční
výdaje škol, které již v tuto chvíli jsou nízké. Jedná se o oblast zahrnující prostředky na
učebnice, pomůcky, školení pedagogů a zároveň dotace pro výuku plavání pro žáky 3. a 4.
ročníků.
-Taktéž plánované snížení rozpočtu na ostatní pedagogické pracovníky, v našem případě
asistenty o 2%. Jestliže došlo ke strategii českého školství pro vznik inkluze, je třeba
nesnižovat kapacitu asistentů a vytvořit pedagogům vhodné prostředí ke kvalitní výuce.
– Poslední, přesto velice důležitou úpravou rozpočtu je ponížení počtu odučených
vyučovacích hodin. V tomto roce jsme na hranici v počtu těchto hodin. Pokud v dalších
letech dojde k jejich snížení, budeme nuceni zejména ve výuce anglického jazyka slučovat
ročníky. Tím omezíme kvalitu tohoto předmětu.

V současně náročné době, plné nejistot, chceme zdůraznit, že stávka vyhlášená školskými
odbory 27. listopadu není rozhodnutím lehkomyslným, ale nutným krokem k ochraně kvality
vzdělávání. Věříme, že náš postoj a účast ve stávce budete chápat jako obranu kvality
vzdělávání pro naše děti. Proto v tento den všichni zaměstnanci ZŠ Janov jednohlasně vstupují
do stávky. Nebude umožněno vzdělávání ani stravování pro všechny strávníky, tedy i strávníky
mateřské školy Janov.

Chtěli bychom Vás požádat o pochopení a podporu našeho přesvědčení.

Magdalena Lenochová

Čti více

Zápis budoucích žáků 1. ročníku

8 kritérií pro výběr základní školy aneb Neboj se ptát - Školní svět

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

blíží se čas, kdy budete vybírat školu, na kterou Váš předškolák od 1. 9. 2023 nastoupí jako žák 1. ročníku. Rádi bychom Vás pozvali k Zápisu na naší školu. Jsme menší škola s rodinnou atmosférou. Snažíme se vytvářet klidné a přátelské prostředí. Rádi podporujeme osobní růst každého našeho žáčka. Spolu poznáváme a bádáme. Žáci mohou trávit čas ve škole od 6. 45 do 16. 10 hodin. Nabízíme odpolední zájmové aktivity z oblasti dramatické, anglického jazyka, výtvarné či sportovní.

Samotný zápis bude probíhat 12. 4. 2023 od 15.00 do 17.00 hodin s osobní účastí dětí. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz. Všechny potřebné dokumenty /žádost o přijetí, dotazník/ můžete vyplnit až při příchodu do školy. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, budé nutné doložit žádost o odklad školní docházky s potvrzením dětského lékaře a posudkem z pedagogicko psychologické poradny. Níže uvádíme dokumenty potřebné k zápisu.

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Dotaznik pro rodiče

Čti více
Navštivte naše staré WWW