Dodatek ke školnímu řádu – distanční výuka

Dodatek ke školnímu řádu – distanční výuka

Vážení rodiče,

opakovaně vkládám tento dodatek, aby nedošlo k jeho přehlédnutí.

 

Základní škola Janov, okres Svitavy

DODATEK    ŠKOLNÍHO  ŘÁDU č. 1

DISTANČNÍ VÝUKA

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24.8.2020 s platností od 1.10.2020 dle § 184a se zavádí:

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. A to písemně, či telefonicky třídnímu učiteli. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do žákovské knížky.

 

Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky 

Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu a schválená školskou radou, která nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí.

Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků!

Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb., vycházet ze:

– znalosti konkrétních žáků

– při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce (je důležité oddělit možnosti žáka a jeho závislost na součinnosti jeho rodinného zázemí, za které nelze žáka činit zodpovědným)

– u zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení. Při vypracování se hodnotí: užívání správných postupů, správné používání pomůcek, míra splnění, správnost – práce s chybou = hodnotíme za správnou část ne za špatnou,

případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol zopakovat

– přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému zázemí poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, případně upozorní na budoucí upotřebitelnost a návaznost pro kterou je užitečné současný úkol zvládnout

 

Pravidla pro distanční vzdělávání jsou ve vnitřní dokumentaci školy. S pravidly jsou seznámeni žáci i zákonní zástupci.

 

S platností od 1. 10. 2020

 

Mgr. Bc. Magdalena Lenochová

Ředitelka školy

 

Bez komentáře

opustit komentář

Navštivte naše staré WWW